โครงการอบรม สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

คลิก..เลือกโครงการที่ต้องการเข้าอบรม


โครงการความร่วมมือ ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. (ปิด)


เรื่อง "การใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่"โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา (ปิด)


เรื่อง “ก้าวหน้า...พัฒนาต่อยอด...เขียนแผนตรงประเด็น เน้นผลลัพธ์กับกระบวนการเรียนรู้สู่ PA ชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นคุณภาพ ตอบโจทย์การประเมิน ว.9 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้”โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ปิด)


เรื่อง “ก้าวหน้า...พัฒนาต่อยอด...เขียนแผนตรงประเด็น เน้นผลลัพธ์กับกระบวนการเรียนรู้สู่ PA ชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นคุณภาพ ตอบโจทย์การประเมิน ว.9 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้”