โครงการอบรม สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

คลิก..เลือกโครงการที่ต้องการเข้าอบรม

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ก้าวหน้าด้วยวิจัยในชั้นเรียน “ภาษาไทย” (รุ่นที่ 2)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)