โครงการอบรม สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

คลิก..เลือกโครงการที่ต้องการเข้าอบรม


ระดับประถมศึกษา (ปิดรับสมัครแล้ว)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps สู่การสร้างนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา (ปิดรับสมัครแล้ว)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps สู่การสร้างนวัตกรรมระดับประถมศึกษา + ระดับมัธยมศึกษา (ปิดรับสมัครแล้ว)

การสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์ม Canva Education ตามแนวทางการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Stepsระดับประถมศึกษา + ระดับมัธยมศึกษา (ปิดรับสมัครแล้ว)

สุข สนุก สร้างสรรค์ ทันโลก มิติใหม่ของการสอนภาษาไทยเชิงรุก